VerkligHuvudman - logo

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Detta gäller oavsett om kunden ingår en affärsförbindelse med företaget eller genomför en enstaka transaktion över 15 000 euro eller flera transaktioner som tillsammans uppgår till detta belopp eller mer.

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget, förutom de grundläggande kraven på kundkännedom, vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller i den enstaka transaktionen. Dessutom ska företaget bedriva skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen och inhämta godkännande från behörig beslutsfattare inom företaget.

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning.

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se