VerkligHuvudman - logo

Compliance officer

Det yttersta ansvaret för att en verksamhetsutövare följer gällande lagar och regler ligger hos dess styrelse. En styrelse kan dock anställa en verkställande direktör, som då har det exekutiva ansvaret att organisera verksamhetsutövarens operativa arbete på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsens ansvar är då att återkommande kontrollera att den verkställande direktören har uppfyllt sina åtaganden. På samma sätt som en verkställande direktör kan delegera arbetet att ansvara för ekonomi och redovisning eller marknad, kan denna tillsätta en arbetsroll för att ansvara för att verksamhetsutövaren följer lagar och regler - en compliance officer eller regelansvarig person.

Arbetsroll

I linje med Penningtvättslagen skall en verksamhetsutövare skall ha ett riskbaserat förhållningssätt, utöva återkommande uppföljning, utbildning av anställda, samt dokumentera åtgärder. För verksamhetsutövare med en viss storlek kan detta arbete samlas till en egen arbetsroll, vanligen kallad compliance officer, compliance manager eller regelansvarig person. En compliance officer arbetar proaktivt för att företaget följer lagar och regler och har ofta som uppgift att:

  • delta i processer för att godkänna nya produkter och tjänster
  • bevaka regelförändringar och ny praxis
  • ta fram interna regelverk och policies
  • ta fram utbildningsmaterial och utbilda personal
  • löpande följa upp att såväl interna som externa regler efterlevs
  • regelbundet rapportera till styrelse och VD

En compliance officer ansvarar också för verksamhetsutövarens kontakt med respektive tillsynsmyndighet. Arbetet kan också inkludera ansvar för personal, verksamhetsplanering och budget för en complianceavdelningen.

Bakgrund och utbildning

En compliance officer har vanligtvis en bakgrund som jurist, men det förekommer också att denne har revisionsbakgrund. Personer i denna arbetsroll kännetecknas ofta av ha hög integritet, vara analytiska samt ha en god förmåga att kommunicera i båda tal och skrift.

 

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se