VerkligHuvudman - logo

Länder under sanktion

De sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN eller EU. Sverige har inga egna, nationellt beslutade sanktioner.

Sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, en grupp eller dess ledare genom ett kollektivt beslut av andra stater. Detta sker för att det internationella samfundet vill försöka påverka statens, gruppens eller individens beteende genom olika ekonomiska och politiska åtgärder. Det kan till exempel röra sig om att ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet, att kyla ned en konflikt inom ett land, att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter eller att försöka få staten att ansluta sig till vissa demokratiska principer. Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och att ses över regelbundet i ljuset av utvecklingen. När målet för dem är uppnått ska de avvecklas.

Tidigare förekom det att FN beslutade om mycket breda sanktioner mot ett visst land. Motsvarande sanktioner genomfördes av EU. Det kunde till exempel röra sig om en blockad, genom att helt förbjuda handel med landet, för att få landets ledning att ändra politiken. Även om undantag kunde göras så drabbade dessa breda sanktioner ofta civilbefolkningen.

Sedan ett antal år tillbaka använder sig det internationella samfundet främst av så kallade riktade sanktioner för att försöka påverka. Riktade sanktioner vänder sig mot en specifik vara, ett lands ledarskap, en organisation eller individ, i stället för generellt mot ett land. På så sätt kan negativa effekter av sanktionerna för civilbefolkningen lättare undvikas samtidigt som sanktionerna ger tydligare signaleffekter för dem de avser att påverka. Vid sanktioner riktade mot enskilda individer eller företag måste särskild hänsyn tas till rättssäkerhetsaspekter och respekten för grundläggande fri- och rättigheter.

Exempel på riktade sanktioner är:

  • Finansiella restriktioner (frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser, restriktioner på finansiella transaktioner, investeringsrestriktioner)
  • Handelsrestriktioner för särskilda varor, såsom vapen, s.k. produkter med dubbla användningsområden, diamanter, mineraler, olja eller petrokemiska produkter, eller för tjänster som hänger samman med export eller import av dem.
  • Reserestriktioner
  • Luftfartsrestriktioner

Här finner du Sveriges officiella webbplats om internationella sanktioner med information om vilka sanktioner som finns och vilka svenska myndigheter som har utsetts att fullgöra olika uppgifter enligt EU:s förordningar om sanktioner. Informationen uppdateras löpande, men för att kontrollera vad som gäller i dagsläget bör kontakt tas med ansvarig geografisk enhet på Utrikesdepartementet.

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se