VerkligHuvudman - logo

Vad är en verklig huvudman?

VERKLIG HUVUDMAN – UPPGIFT OM ÄGANDE I JURIDISKA PERSONER

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. ”verklig huvudmans identitet”.

Verklig huvudman definieras i penningtvättslagen som: ”en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden”.

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) finns kompletterande bestämmelser som säger att om kunden är en juridisk person ska kontroll ske av direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25 %.

 

 

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se