VerkligHuvudman - logo

Tillsyn och övervakning

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna.  På denna sida framgår vilken myndighet eller vilket självreglerande organ som ansvarar för tillsynen över vilka verksamhetsutövare.

Finansinspektionen

Finansinspektionen har tillsyn över fysiska och juridiska personer som driver:

 • bank- eller finansieringsrörelse
 • livförsäkringsrörelse
 • värdepappersrörelse
 • anmälningspliktig finansiell verksamhet
 • inlåningsverksamhet
 • försäkringsförmedling av livförsäkring
 • utgivning av elektroniska pengar
 • fondverksamhet
 • betalningsinstitut
 • verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut
 • förvaltning av alternativa investeringsfonder
 • viss verksamhet med konsumentkrediter.

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över fastighetsmäklare med fullständig registrering.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen har tillsyn över verksamhet för kasinospel och anordnare av speltjänster med tillstånd eller registrering enligt lotterilagen'

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland och Skåne län har tillsyn över: 

 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster
 • yrkesmässig verksamhet som skatterådgivare, yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist (endast för vissa tjänster som anges i penningtvättslagen)
 • yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser vissa typer av tjänster som anges i penningtvättslagen
 • yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro.

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.

Sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund har tillsyn över advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå.
 

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se